Projekt „Bobolandia II” realizowany przez Firmę Doradczo-Szkoleniową  Michał Krempa 

w ramach

8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,

Typ A - wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Celem projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Projekt ma za zadanie zwiększyć poziom zatrudnienia osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi.

 Projekt ma umożliwić powrót do pracy lub jej rozpoczęcie 30 osobom, które mają pod swoją opieką dzieci do lat 3. Dla co najmniej 30 dzieci zabezpieczona zostanie opieka w postaci utworzenia 30 nowych miejsc w żłobku w Tuchowie.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową są kobiety lub mężczyźni – rodzice lub opiekunowie prawni, zamieszkujący woj. małopolskie, pow. tarnowski, gminę Tuchów, którym miejsce dla dziecka w żłobku umożliwi powrót do pracy lub rozpoczęcie nowej. W szczególności projekt jest kierowany do osób samotnie wychowujących dzieci do lat 3 oraz osób niepełnosprawnych lub posiadających dzieci niepełnosprawne (do lat 3), deklarujących powrót lub wejście na rynek pracy.

 

REKRUTACJA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkujących gminę Tuchów (nie jest wymagane zameldowanie na terenie gminy), chcących podjąć pracę zawodową, do udziału w projekcie.

Dla potrzeb rekrutacji czynne będzie biuro w budynku żłobka/przedszkola dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. W biurze będzie można uzyskać dodatkowe informacje oraz pobrać potrzebne formularze. Formularze będą także dostępne na stronie internetowej. Możliwy będzie również kontakt telefoniczny i mailowy.

       O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według następujących kryteriów:

v  dzieci niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie orzeczenia) - 5 pkt.;

v  rodzice/opiekunowie prawni niepełnosprawni (weryfikacja na podstawie zaświadczenia) - 5 pkt.;

v  rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko lub dzieci do lat 3 (weryfikacja na podstawie oświadczenia) - 3 pkt.;

v  rodzic korzystający z pomocy ośrodka pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie zaświadczenia) - 1 pkt.;

v  pozostali rodzice lub opiekunowie prawni - 0 pkt.

Przy równej liczbie punktów decyduje poziom dochodów na członka rodziny (weryfikowany dobrowolnym oświadczeniem rodzica o sumowanych dochodach całej rodziny, poparte okazaniem formularzem PIT za ostatni rok).

W dalszej kolejności decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby nie przyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na liście według przyjętych  kryteriów rekrutacji.

 Osoby składające formularz zgłoszeniowy po  zakończeniu procesu rekrutacji będą dopisywane do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów.

Deklaracje uczestnictwa oraz umowa zostanie podpisana w pierwszym dniu opieki nad dzieckiem w żłobku.

 Dzięki zabezpieczeniu opieki nad dzieckiem w formie żłobka rodzice będą mogli podjąć pracę zarobkową.